Onze visie en beleid

We begeleiden binnen ons internaat:

 • jongeren die samen met hun ouders bewust kiezen voor een internaat
 • jongeren die ondersteuning en begeleiding willen bij hun studie
 • jongeren die willen werken aan hun zelfstandigheid en sociale vaardigheden.

We voorzien voor alle jongeren in een aangepaste begeleiding en ondersteuning.
Als internaat onderschrijven we op actieve wijze het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind en stoelen we onze werking op het Pedagogisch Project van het Katholiek onderwijs en het Referentiekader voor Internaatskwaliteit (RiK), dit met het grootste respect voor de vrije keuze en de neutraliteit van ieder individu. Wij streven ernaar om de kinderen en jongeren van ons internaat ten volle te laten ontwikkelen volgens de eigen capaciteiten en gelijke kansen te realiseren. Ons internaat is verankerd  met de scholengroep Zottegem.

Ons internaat is een dienstverlenende entiteit voor het geheel van de Scholengroep, diversiteit, inclusie en maatschappelijke tendensen centraal staan. Ons internaat situeert zich in een groene omgeving. De accommodatie is pedagogisch stimulerend maar biedt ook plaats voor ontspanning, sport en recreatie.

Omwille van de eisen die aan de hedendaagse internaatsopvang gesteld worden, opteren wij voor professioneel opgeleid en bijgeschoold personeel.

Waar willen we naartoe?

 • Een internaatsopvang die voldoet aan de eisen van de huidige samenleving en waarbinnen we ons pedagogisch project en onze thuisondersteunende / thuisvervangende functie optimaal uitbouwen.
 • Een hoge graad van welbevinden voor elke jongere.
 • Zorgvuldige aandacht voor de fysieke & mentale gezondheid van elke jongere en een snelle opvolging in geval van problemen.
 • Slaagkansen voor onze jongeren.
 • Persoonlijkheidsvorming, maximaliseren van de individuele onderwijs- en ontwikkelingskansen.
 • Gepaste begeleiding voor jongeren met specifieke zorg- of onderwijsbehoeften.
 • Een sterk team dat binnen de missie en visie van ons internaat op eenzelfde lijn werkt wat betreft grondhouding en methodieken en steeds het belang van de individuele jongere centraal plaatst.
 • Vernieuwde, hedendaagse infrastructuur voor een grotere groep jongeren die wensen te genieten van een kwaliteitsvolle internaatsopvang.

  Hoe willen we dit bereiken?

  • We leggen de lat hoog voor iedereen en investeren in beleidsvoerend vermogen en de professionele groei van medewerkers via nascholing en permanente vorming.
  • We versterken de samenwerking tussen de ouders, jongeren, scholen en het internaat en zorgen voor een optimale doorstroom van informatie. We maken maximaal gebruik van de aanwezige multidisciplinaire competenties om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van onze interne leerling. We organiseren structurele overlegmomenten met alle interne- en externe partners die bij het opvoedingsproces betrokken zijn (jongeren, orthopedagogen, leerlingbegeleiders, opvoeders, vakleerkrachten, klastitularissen, ouders, voogden, CLB, consulenten, …)
  • We werken methodisch en plaatsen ons met onze werking binnen het zorgcontinuüm.
  • We bouwen verder aan ons netwerk. Het internaat is geen eiland, maar maakt integraal deel uit van een breder geheel. Ouders en families moeten zo nauw mogelijk betrokken worden bij het leven binnen de muren van het internaat en we willen ons internaat ook stevig verankeren in de lokale en maatschappelijke context.
  • We investeren constant in de uitbouw van onze infrastructuur met als doel de aantrekkelijkheid, gezelligheid en professionele uitstraling van ons internaat te verhogen. Ook streven we naar een capaciteitsvergroting van onze internaatsopvang.
  • We investeren verder in interne kwaliteitszorg door kwalitatieve en kwantitatieve data te verzamelen over de verschillende beleidsdomeinen van onze werking. Op basis van deze analyse sturen we het beleid bij waar nodig.

  Ons pedagogisch project

   Welkom bij Internaat Stella Matutina, een levendige en ondersteunende gemeenschap waar kinderen en jongeren niet alleen verblijven, maar ook tot volle ontplooiing komen.

   Een thuis weg van huis

   Ons internaat is een thuis weg van huis, een veilige haven waar internen, zich geborgen en beschermd voelen. We streven ernaar een omgeving te creëren die stimulerend, respectvol en bevorderlijk is voor de groei en ontwikkeling van elke interne. Ons doel niet alleen om kennis over te dragen, maar ook om een fundament te leggen voor een succesvolle toekomst, gebaseerd op waarden en vaardigheden die essentieel zijn voor het leven.

   Een cultuur van open dialoog

   De persoonlijke ontwikkeling van onze internen staat centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat elke interne het potentieel heeft om te groeien en daarom streven we naar een omgeving waarin ze uitgebreide kansen krijgen om zichzelf te ontplooien. Door een cultuur van open dialoog na te streven, waarbij internen, ouders, de school en andere betrokken partijen nauw samenwerken, creëren we een atmosfeer waarin groei en welzijn gedijen.

   Herstelgericht leren en ontwikkelen

   Ons engagement en herstelgericht kansenbeleid vormen de hoekstenen van onze benadering. We bieden internen niet alleen de kans om verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties, maar ook om te leren en te groeien vanuit hun ervaringen. Internen krijgen volop kansen om fouten te maken, omdat we geloven dat dit een natuurlijk onderdeel is van het leerproces. We moedigen hen aan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en de gevolgen ervan, terwijl we hen tegelijkertijd ondersteunen en begeleiden bij hun groeiproces.

   Structuur

   Een heldere dagindeling vormt de essentie van ons internaatsleven, waarin internen zich veilig en geborgen voelen. Deze structuur biedt niet alleen stabiliteit, maar ook de nodige richting voor academische en persoonlijke groei. Bovendien bevordert een gestructureerde dagindeling een gevoel van orde en voorspelbaarheid.

   Normen en waarden: bouwstenen van integriteit

   In ons internaat koesteren we normen en waarden zoals solidariteit, respect en samenwerking. Door solidariteit aan te moedigen, leren internen om empathie te tonen en elkaar te ondersteunen, wat bijdraagt aan een positieve en ondersteunende gemeenschapscultuur. Respect voor zichzelf, anderen en de omgeving wordt continu benadrukt als een essentiële pijler van ons internaatsleven, waarbij internen worden aangemoedigd om verschillen te waarderen en elkaar met vriendelijkheid en begrip te behandelen.

   De kracht van inspraak

   Inspraak is een essentieel onderdeel van het internaat. Via de internaatsraad krijgen internen de kans om hun stem te laten horen en bij te dragen aan beslissingen die hun leven op het internaat beïnvloeden. Op deze manier leren ze niet alleen hoe ze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf, maar ook hoe ze kunnen bijdragen aan het welzijn van anderen.

   Van ondersteuning naar eigenaarschap

   Onze professionele internaatsmedewerkers zijn toegewijd aan het begeleiden en ondersteunen van internen op alle aspecten van hun leven. Van studiebegeleiding tot persoonlijke groei, ons team staat klaar om internen te helpen bij hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

   Kinderrechtenverdrag

   Het Kinderrechtenverdrag vormt onze leidraad voor het creëren van een omgeving waarin de rechten van alle jongeren worden erkend en gerespecteerd, wat bijdraagt aan hun welzijn en ontwikkeling. Deze kan je terugvinden op de website www.kinderrechten.be .

   Gezien, gehoord en gewaardeerd: onze belofte

   We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin internen niet alleen kunnen ontwikkelen, maar ook kunnen gedijen. We zijn er trots op dat we een thuis bieden voor kinderen en jongeren waar ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Samen bouwen we aan een gemeenschap waarin iedereen de kans krijgt om zijn volledige potentieel te bereiken en waarin groei en welzijn hand in hand gaan.